Algemene Voorwaarden Marcel Knoop Rijopleidingen
 

Marcel Knoop Rijopleidingen confirmeert zich aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijopleider die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie examen de tussentijdse toets - of praktijkexamen wordt door de rijschool in overleg gereserveerd. Wanneer het examengeld geen onderdeel is van een pakket dan reserveert de rijschool het examen, en stuurt meteen daarna een factuur die per omgaande betaald dient te worden. De factuur dient, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, betaald te zijn vóór het examen.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, waarbij uitleg van voertuig, verkeerssituaties en nabespreking ook als onderdeel van de les worden beschouwt. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen. Komt dit voor dan meldt de leerling dit meteen na afloop van de rijles bij het management van Marcel Knoop Rijopleidingen. Ook als de rijopleider te laat voor de les verschijnt of zonder verdere geldige redenen de les eerder stopt dan de afgesproken tijd, dan reclameert de leerling dit meteen na de gevolgde les bij het management van Marcel Knoop Rijopleidingen. Alle overige situaties waarbij de leerling in twijfel trekt of zijn belang wordt behartigt door de rijopleider dienen te allen tijde direct aan het management van Marcel Knoop Rijopleidingen te worden gemeld.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten. Voor bromfiets en motorleerlingen geldt dat er beschermende kleding aanwezig is en dat in geval van een bromfiets leerling een stevige oude lange broek en stevige schoenen worden gedragen. Als een leerling deze kledingadviezen niet opvolgt of weigert om de door Marcel Knoop Rijopleidingen aangeboden beschermende kleding te dragen, Marcel Knoop Rijopleidingen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige beschadigingen aan kleding.
1.5 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of in overleg met de leerling een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.6 Reeds afgenomen auto, motor, bromfiets en theorie pakketten worden niet gerestitueerd. De lessen en examens uit het pakket blijven beschikbaar voor de leerling.
 
 
De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om bromfietsrijlessen te mogen volgen moet je tenminste 16 jaar oud zijn, het volgen van autorijlessen kan vanaf het moment dat je 16,5 jaar bent. Om motorrijlessen te volgen moet je tenminste 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Om aanhangwagen rijles te volgen ben je tenminste in het bezit van een rijbewijs B.
Tijdens elke rijles dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de rijschool 100% van de les in rekening.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Wanneer een rijles niet tenminste 24 uur voor de oorspronkelijke lestijd wordt afgezegd brengt Marcel Knoop Rijopleidingen 100% van de les in rekening in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is om de les af te zeggen. Met dringend bedoelen we als er bijvoorbeeld een direct familielid overlijdt, een spoedopname in het ziekenhuis van de leerling zelf of een familielid in de eerste graad ( ouders, grootouders, broers, zussen)
Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet meldt of vergeet te  melden. Ook “plotseling” ingelaste lessen of een gewijzigd rooster op school kunnen niet worden aangevoerd als dringende reden evenals vakantie.
2.5 De leerling ondertekent op de 1ste les een “eigen verklaring” waarin hij/zij alle relevante  informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid beantwoordt. Wanneer op het examen blijkt dat de leerling relevante informatie heeft achtergehouden komen de kosten gemaakt voor het reserveren van het examen en de rijschoolkosten voor rekening van de leerling.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Marcel Knoop Rijopleidingen het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 
 
ARTIKEL 3

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

3.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
3.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
 
ARTIKEL 4
Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:
4.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 5
Lespakketten:
5.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden  in rekening gebracht en dienen voor het afleggen van een examen volledig te zijn betaald.
5.2 Als tijdens een bromfiets intake les blijkt dat een leerling niet op redelijke en veilige wijze zich door het verkeer kan begeven met het aantal lessen dat normaal gesproken in een standaard pakket wordt aangeboden ( 4 uur rijles ) dan houdt Marcel Knoop Rijopleidingen zich het recht voor om  meerdere uren les te verplichten zodat veiligheid van leerling, rijopleider en overig verkeer gegarandeerd kunnen worden. Volgt de leerling deze verplichting niet op dan staat het Marcel Knoop Rijopleidingen vrij om de leerling verdere rijlessen en een examen te ontzeggen.
5.3 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Marcel Knoop Rijopleidingen  is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
 
ARTIKEL 6

Vrijwaring:

6.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

6.2 De leerling is verplicht wanneer hij/zij een ontzegging van de rijbevoegd heeft, dit zelf aan de rijschool te melden. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
 
ARTIKEL 7
Geschillen:
 
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via 0180-313069